DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Aktuality

06.11.2011

Sankce podle zákona o účetnictví

 

K 1. 1. 2011 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví č. 410/2010 Sb.  Novela se týká i sankcí ukládaných podle zákona o účetnictví.

Sankce jsou v novele zákona rozděleny na přestupky nepodnikatelských subjektů, správní delikty podnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek (§37 a 37a odst. 1 ZÚ) a správní delikty konsolidujících účetních jednotek (§37a odst. 2 ZÚ). Přestupky a správní delikty si jsou podobné a co se týká výše, shodné s dřívějším zněmím §37 zákona. Mění se však relace mezi možností a povinností uložit pokutu.

Účetní jednotka, která je podnikatelem se dopustí správního deliktu tím, že:

 • a) nevede účetnictví,
 • b) nesestaví účetní závěrku, nebo nesestaví účetní závěrku k rozvahovému dni, nebo nevyhotoví výroční zprávu,
 • c) vede účetnictví v rozporu s §7 (účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví)
 • d) vede účetnictví v rozporu s §8 (účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně,srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost záznamů),
 • e) sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti,
 • f) nepoužije pro sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, ačkoliv je k tomu ze zákona povinná
 • g) nemá účetní závěrku nebo výroční zprávu ověřenou auditorem, ačkoliv jí tato povinnost vznikla,
 • h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu předepsaným způsobem,
 • i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek, ačkoliv je ktomu povinna,
 • j) neuschová účetní záznamy.

Pro účetní jednotky, které nejsou podnikatelem platí podobná výše uvedená ustanovení  §37 zákona o účetnictví, ale jejich porušení je nazýváno přestupky.  

Za přestupek lze uložit pokutu do výše:

 • a) 6% hodnoty brutto aktiv, jde-li o přestupek podle písm. a), b),
 • b) 3% hodnoty brutto aktiv, jde-li o přestupek podle písm. c) až h).

Za správní delikt se uloží pokuta do výše:

 • a) 6% hodnoty brutto aktiv, jde-li o správní delikt podle písm. a),b),f),
 • b) 3% hodnoty brutto aktiv, jde-li o správní delikt podle písm. c) až e) a g) až j)
 • c) 3% hodnoty konsolidovaných brutto aktiv celkem, pokud se přestupku dopustí konsolidující účetní jednotka.
 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena